Đây là phần mềm nổi tiếng của hãng UGS. Là một bộ phần mềm lớn sánh  ngang với…