Chương trình chính (mainprogramm) thường được mở đầu bằng ký hiệu % và kèm theo các con số chỉ địa chỉ của chương trình trong bộ nhớ của máy CNC. Số lượng các con số sau ký hiệu % phụ thuộc vào từng hệ điều khiển và khả năng của bộ điều khiển. Chương trình chính là chương trình gia công toàn bộ chi tiết. Kết thúc chương trình CHÍNH theo DIN66025 với lệnh M30/ M02.

 

chuong-trinh-con

 

Chương trình chính về bản chất tin học là một tệp tin (file) chương trình NC được lưu giữ trong thư mục do người dùng định nghĩa và được đặt tên theo quy ước:

  • Phần tên: Là chữ hoặc số và không bao gồm ký tự lạ như dấu chấm (.), dấu gạch chéo ( \ hoặc / ), dấu (:).
  • Phần mở rộng: Tối đa là 3 ký tự - Theo quy ước của nhà sản xuất.

Ví dụ với phần mềm MTS-CNC thì tên chương trình được viết như sau:

  • %AAAAA.FNC: Chương trình chính dành cho Phay.
  • %BBBBB.DNC: Chương trình chính dành cho Tiện.

Chương trình chính về mặt hình thức có thể được chia ra thành 3 phần như sau:

  • Phần mở đầu bao gồm địa chỉ của chương trình trong bộ nhớ và các khai báo thông tin về máy, hệ điều khiển, thông tin công nghệ và thông tin quản lý.
  • Phần nội dung chương trình bao gồm các câu lệnh thể hiện toàn bộ quá trình điều khiển thiết bị gia công chi tiết.
  • Phần kết thúc chương trình là câu lệnh báo cho hệ thống điều khiển biết để kết thúc quá trình điều khiển.
  • Chương trình con (Under/Sub-programm) được ký hiệu bằng chữ U; L (hoặc S) và các con số. Kết thúc chương trình con bằng lệnh M99 hoặc M17 tuỳ theo hệ điều khiển.
  • Trong một chương trình chính có thể sử dụng nhiều chương trình con. Một chương trình con có thể sử dụng nhiều lần trong một chương trình chính.
http://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2018/04/chuong-trinh-con.pnghttp://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2018/04/chuong-trinh-con-150x150.pngTnutLập trình Phay CNCchương trình con,học cnc,lập trình cnc
Chương trình chính (mainprogramm) thường được mở đầu bằng ký hiệu % và kèm theo các con số chỉ địa chỉ của chương trình trong bộ nhớ của máy CNC. Số lượng các con số sau ký hiệu % phụ thuộc vào từng hệ điều khiển và khả năng...