Bản vẽ chi tiết biểu diễn các chi tiết đơn lẻ, nó thể hiện hình dạng, kích thước,…