Tôi thép là một trong số các phương pháp nhiệt luyện thép. Mục đích của tôi thép là…