1/ Nâng cao năng suất thiết kế Năng suất cao giúp cho vị thế cạnh tranh của một…