Chương trình chính (mainprogramm) thường được mở đầu bằng ký hiệu % và kèm theo các con số…