Bạn có biết: Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. Khi còn chưa…