Trong kết cấu chi tiết máy thì hình dạng kết cấu của chi tiết ảnh hưởng trực tiếp…