Mục đích giúp cho bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để có thể tự học lập trình…