Autocad là một trong những phần mềm thiết kế, hầu hết các công ty hiện nay đều sử…