Tổng hợp đặc điểm và khả năng công nghệ của phương pháp gia công Phay Đặc điểm và…