Việc mô phỏng gia công trên phần mềm sscnc, thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính…