Mođun là thông số quan trọng nhất của bánh răng và hai bánh răng muốn ăn khớp với…